Thema's

Beter Benutten en Beter Benutten Vervolg richtten zich binnen de twaalf regio’s op diverse thema’s. Vaak leverden combinaties van deze thema’s de beste resultaten op.

In bijna elke regio bleek het stimuleren van de fiets in combinatie met de werkgeversaanpak een succesvolle combinatie. Maatwerk, projecten die specifiek gericht waren op de doelgroep, en noodzaak om op een andere manier te reizen bleken sterke prikkels voor mensen om een andere manier van reizen te proberen. Dat laatste bleek essentieel bij spitsmijdenprojecten. Zonder files zagen veel reizigers geen reden om de spits te mijden. Geconfronteerd met wegwerkzaamheden of structurele files was men wel bereid om op een andere manier te reizen. Eenmaal aan deze andere manier gewend, bleek een groot aandeel van de deelnemers aan spitsmijdenprojecten ook na de wegwerkzaamheden het nieuwe reisgedrag te continueren. Hiermee was de vanzelfsprekendheid om op een vaste tijd in de auto naar het werk te stappen doorbroken. Het thema smart mobility zet daar nog steeds fors op in: apps en navigatiesystemen bieden volop mogelijkheden om de reiziger voor én tijdens de reis te informeren over slimme reiskeuzes.

Samenwerking is een ander element dat de thema’s verbindt. Dat geldt bij de werkgeversaanpak, bij fiets maar ook heel duidelijk bij openbaar vervoer. Met name de samenwerking tussen vervoerders en onderwijsinstellingen was essentieel. Door bijvoorbeeld het aanpassen van collegetijden worden overvolle treinen en bussen tijdens de spits ontlast.

Last but not least draagt logistiek bij aan vermindering van files. In elke regio hebben vervoerders en verladers maatregelen genomen om de spits te mijden en waar mogelijk zijn de logistieke processen aangepast. Grote bedrijven hebben hun logistieke proces al bijzonder efficiënt ingericht. Kansen voor de toekomst zitten in specifieke sectoren zoals de bouw, stadslogistiek en kleinere bedrijven.

De thema's van het vervolgprogramma:

Duurzaamheid: Als werknemers de fiets pakken in plaats van de auto, zorgen ze voor een vermindering van de CO2-uitstoot en een betere luchtkwaliteit. Duurzaamheid was dan ook een belangrijk criterium bij het beoordelen van nieuwe maatregelpakketten in het vervolgprogramma.

Infrastructurele aanpassingen: Beter Benutten richtte zich op het efficiënter en slimmer gebruik van (bestaande) infrastructuur en op innovatieve mobiliteitsoplossingen. Onder dat laatste valt de verbetering van zowel de aanleg als het gebruik van infrastructuur.

ITS: Steeds meer reizigers beschikken over smartphones of tablets. Daarop kwam via internet, apps, navigatie- en communicatiesystemen constant meer informatie beschikbaar. Die informatie kon reizigers helpen met het plannen en organiseren van hun reis.

Fiets: Onder fietsstimulering vielen onder andere regelingen voor een e-bike, fietsinfrastructuur (fietssnelwegen, viaducten, enzovoort), fietsenstallingen bij ov-haltes en P+R en fietsparkeren in het algemeen. Ook marketing- en communicatieaspecten speelden een rol.

Gedrag: Maatregelen baseren op inzicht in het gedrag van de reiziger vormde een belangrijk onderdeel van de werkwijze van Beter Benutten Vervolg. Mensen handelen vaak onbewust, op basis van gewoontegedrag.

Logistiek: Ook vervoerders en verladers spelen een rol om de files in ons land te verminderen. We kunnen de druk van goederenvervoer op de spits verlagen.

Samenwerken met werkgevers: Beter Benutten streefde naar een innovatieve manier van samenwerken tussen Rijk, regio en bedrijfsleven. Onder ‘bedrijfsleven’ vielen wat dit betreft verschillende partijen: werkgevers, andere organisaties die reizigersgedrag kunnen beïnvloeden.

Onderwijs/regionaal OV: Op verschillende plaatsen in Nederland zit het openbaar vervoer in de ochtendspits vol scholieren en studenten. Niet prettig voor hen, maar ook niet voor de forenzen die het ov daardoor niet als passend alternatief voor de auto in de spits zien.

Spitsmijden: Veel regio’s hebben projecten om automobilisten te stimuleren de spits te mijden. Die projecten werden in het vervolgprogramma van Beter Benutten voortgezet.