Resultaten Beter Benutten

Twaalf regio’s werkten tussen 2011 en 2014 met ruim 350 maatregelen aan het beter benutten van bestaande infrastructuur en aan innovatieve oplossingen om de bereikbaarheid te verbeteren. Op tal van terreinen zijn maatregelen gerealiseerd, variërend van de realisatie van ruim 17.000 nieuwe fietsparkeerplaatsen tot de ontwikkeling van 5 (multimodale) informatiediensten waarmee consumenten slimmere reisafwegingen kunnen maken. Ruim 2.100 werkgevers en circa 176.000 werknemers werkten actief mee.

Deze maatregelen hebben geleid tot 19 procent afname van congestie op circa 420 Beter Benutten trajecten in de ochtend- en avondspits. Gezamenlijk hebben de regio’s met alle maatregelen circa 48.000 spitsmijdingen per gemiddelde werkdag gerealiseerd.

Al waren de maatregelen in eerste instantie gericht op het verbeteren van de doorstroming, ze leveren ook een positieve bijdrage aan de duurzaamheid. De maatregelen uit het Beter Benutten programma leidden op jaarbasis gezamenlijk ook tot een CO2- reductie van ruim 70.000 ton en een afname aan stikstofuitstoot (NOx) van 150 ton per jaar.

Resultaten Beter Benutten Vervolg

Ook het  vervolgprogramma Beter Benutten heeft tussen 2015 en 2017 de bereikbaarheid op veel terreinen verbeterd. Meest in het oog springend is wellicht het meetbare eindresultaat: de reistijd in de drukste gebieden is met 13% verbeterd ten opzichte van een situatie zonder het programma. Hiermee is de vooraf gestelde doelstelling van 10% ruimschoots gehaald. Ruim 2.100 werkgevers en 750.000 werknemers droegen hun steentje bij aan het beter benutten van de infrastructuur. 60.000 mensen fietsen vaker naar hun werk en maken gezamenlijk gemiddeld 30.000 dagelijkse spitsmijdingen. 

Concrete resultaten

Concreet betekent dit dat er ten opzichte van de start van het vervolgprogramma in 2015 dagelijks gemiddeld 80.000 voertuigen minder in de spits rijden. Ook is er jaarlijks ruim 61.000 ton CO₂ bespaard. Dit is bereikt met in totaal 461 maatregelen in de twaalf Beter Benutten-regio’s, en landelijke inzet op smart mobility.

Blijvende resultaten

Het programma Beter Benutten heeft naast de directe resultaten ook een structurele nalatenschap. Dat komt deels door forenzen die structureel op een andere, flexibele manier zijn gaan reizen. Met name forenzen die de overstap van auto naar fiets maakten, kiezen ook na afloop van Beter Benutten-projecten vaker voor de fiets. Maar de erfenis van Beter Benutten is breder, en betekent een stap richting een concrete, andere aanpak van mobiliteitsproblemen. De komende jaren plukken we hier de vruchten van:

  • Blijvende resultaten op het gebied van publiek-publiek en publiek-private samenwerking
  • De reiziger en vervoerder centraal
  • Meten is weten
  • Kansen om de Beter Benutten werkwijze voort te zetten