Werk Slim, Reis Slim

Leeuwarden wilde een duurzame gedragsverandering in reizen en werken bereiken en de congestie op fileknelpunten in de regio met circa 10% reduceren. Zo blijft Leeuwarden een bereikbare stad. 

Onder de naam Werk Slim, Reis Slim werkte Regio Leeuwarden aan maatregelen om minder autoverkeer in de spits te laten rijden. Bestendiging bij werkgevers en werknemers was hiervoor noodzakelijk. Daarnaast zouden er in ieder geval tot en met 2017 de nodige omleidingen en stremmingen van de wegwerkzaamheden op en rond de stadsring zijn. Met name aan de zuid-, zuidwest- en westkant, waar de spitsdruk het grootst is werden diverse grote infrastructurele projecten uitgevoerd. In 2018 was Leeuwarden Culturele Hoofdstad. Een optimale bereikbaarheid was hierbij van belang. Bij de planning en uitvoering van de infrastructurele projecten werd daar dan ook rekening mee gehouden. 

Maatregelen die tot en met 2014 binnen Werk Slim, Reis Slim met de betrokken bedrijven zijn opgepakt en uitgevoerd blijken buitengewoon effectief te zijn. In 2015:

  • reisde 22% minder vaak in de spitsen
  • waarvan 50% een bewuste keus maakte door op andere tijden te reizen
  • en 21% een ander vervoerswijze koos
  • 10% vaker thuis werkte
  • 2% maakte vaker gebruik van P+R of carpool

Bovendien is het fietsaandeel in woonwerk-verkeer in Leeuwarden ten opzichte van landelijke cijfers het hoogst. In Leeuwarden is in vergelijking met andere regio’s in Nederland de tevredenheid over de doorstroming tijdens de spits eveneens het hoogst. Mooie resultaten die flink bijdragen aan goede spreiding op de weg en daarmee aan de bereikbaarheid, met name tijdens de spitsen.

Focus

In Beter Benutten Vervolg werkte regio Leeuwarden concreet aan 928 spitsmijdingen per dag minder. Dit wilde de regio realiseren door maatregelen op het gebied van mobiliteits- en verkeersmanagement. Door de inzet van gerichte maatregelen dempten we enerzijds de tijdelijke problemen gedurende de wegwerkzaamheden, en anderzijds werkten we van daaruit verder aan structurele veranderingen in reisgedrag.

Tot en met 2014 lag de focus op maatregelen voorafgaand aan wegwerkzaamheden, hiervoor begrip en draagvlak creëren én werkgevers zelf maatregelen met werknemers laten nemen om overlast te beperken.
In Beter Benutten Vervolg lag de focus van de werkgeversbenadering van Werk Slim, Reis Slim meer op maatregelen tijdens de werken, opschalen van genomen maatregelen en een introductie van nieuwe maatregelen met een zoveel mogelijk blijvend effect; de structurele gedragsverandering.

Projecten

Slim op de fiets

Werk aan vitaliteit én bereikbaarheid in één. Stimuleer medewerkers 2 dagen per week (elektrisch) te fietsen, dan blijken ze gemiddeld 3,5 dag per week die fiets te pakken. Of parkeer gratis net buiten de stad en fiets de laatste kilometers naar het werk. Huur dan als werkgever één van de fietskluizen + fiets rondom Leeuwarden (Wiarda, Kalverdijkje, Hemriksein, WTC, Goutum). Werk Slim, Reis Slim stelde deze tegen lage kosten beschikbaar. Met zo’n groene Leeuwarden Vrij-Baan fiets ben je snel en mobiel in de stad.

Slim parkeren

Parkeer buiten de spits in de stad met 90% korting. Tenminste rondom de Tesselschadestraat. Parkeerterrein WTC (B2) in Leeuwarden gold als pilotlocatie. Er geldt betaald parkeren van 8:00 – 18:00 uur van maandag t/m vrijdag. Bij het in- en uitrijden tussen 8-9 en tussen 16-18 uur is het tarief € 1,- per uur voor de hele parkeerperiode. Het terrein op of afrijden buiten deze tijden levert een veel lager tarief op, namelijk € 0,10 per uur.

Slim met het Openbaar Vervoer

Werk tijdens je reis. Zo wordt reistijd werktijd. Leeuwarden is prima bereikbaar met het openbaar vervoer. Zo rijdt bijvoorbeeld de snelbus Leeuwarden-Drachten rechtstreeks, snel, comfortabel en frequent. 

Slim reizen

Werknemers konden de meest optimale route vinden via een aantal applicaties. Die applicaties maakten vanuit Beter Benutten gebruik van actuele verkeersdata. Op deze manier konden werknemers voorafgaand en tijdens de rit de meest optimale routeinformatie krijgen. Enkele voorbeelden van apps die deze data gebruiken zijn TimesUpp (dit is een vertrekalarm), VID en Flitsmeister. Deze kunnen nog steeds gedownload worden via de Appstore of Google Play. Ook Google kan prima helpen bij het maken van de optimale reis met auto, OV, te voet, met de fiets of een combinatie daarvan. Met het oog op Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 werden de actuele data (realtime verkeers-, maar ook parkeerdata) gebruikt om de bezoekers optimaal te kunnen informeren.

Slim vracht vervoeren

Vrachtwagens rijden buiten de spits, als dat kan. We hebben bedrijven in beeld gebracht die met de grootste stroom bestel- en vrachtautoritten bijdroegen aan de meeste vertraging in de regio. Samen met de bedrijven in de keten (verladers, vervoerders en ontvangers) zochten we maatwerkoplossingen. Tien vrachtwagens minder in de spits levert al meer dan een half uur aan spitsmijdingen op.

Slim werken

Werk eens een dagje thuis. Of begin de werkdag later op kantoor en reis zo na de spits. Buiten de vaste kantoortijden om werken op kantoor, komt tegemoet aan de wensen van veel medewerkers en geeft bovendien ruimte op de wegen.

Lees ook www.werkslimreisslim.nl.

Bestuurlijk overleg

De regioaanpak vroeg veel inzet en creativiteit van alle partners. Afstemming vond plaats in een bestuurlijk overleg. Bij dit overleg waren: de minister, gemeente, provincie, RWS en VNO/NCW.