P+R en Parkeren

Het slim inzetten van parkeer- en mobiliteitsmanagement droeg bij aan bereikbare, vitale en aantrekkelijke steden en regio’s. De kern van de ambitie was een optimale reis ‘van deur tot deur’, waarbij de wens van de klant centraal stond. Hiervoor was het belangrijk dat het OV en spoorsysteem met ketenfaciliteiten, zoals bijvoorbeeld P+R (Parkeer en Reis), als een netwerk functioneerden. Daarnaast moest het P+R-beleid en parkeerbeleid goed op elkaar zijn afgesteld. Binnen dit thema werkte Beter Benutten nauw samen met het CROW.

P+R
 
Flexibliteit

P+R biedt flexibiliteit voor reizigers en vormt daarmee een belangrijk onderdeel van de multimodale vervoersketen. Op drukke momenten kan P+R voor reizigers een comfortabel alternatief bieden (geen files, geen gezoek naar een parkeerplaats) tegen een lage prijs.

Multifunctioneel knooppunt

Omvangrijke P+Rs vormen steeds vaker een multifunctioneel knooppunt waarbij de functie van overstappunt aangevuld wordt met een verblijffuncties zoals werkgelegenheid of vergaderlocaties. Deze twee functies kunnen elkaar ook versterken: een overstappunt vereist een goede aansluiting op andere modaliteiten waardoor de verblijffunctie beter bereikbaar wordt. Een verblijffunctie daarentegen verbetert de aantrekkelijkheid van het overstappunt.

Maatregelen

Met de maatregelen die zijn genomen binnen het programma Beter Benutten en het Actieplan Groei op het Spoor is grotendeels voldaan aan de behoefte die in de diverse regio’s bestond aan capaciteitsuitbreiding.

Hoewel capaciteitsuitbreiding ook in de toekomst nog zal plaatsvinden lag de focus in Beter Benutten Vervolg meer op:

  1. het verhogen van het gebruik van P+R
  2. vraaggerichte benadering en een focus op (wenselijke) doelgroepen
  3. verbeteren van de vindbaarheid van P+R

Optimaal benutten

Om de verschillende P+R locaties optimaal te benutten, is het belangrijk dat deze bekend, vindbaar en bereikbaar zijn. Om de overstap van auto naar andere modaliteiten gemakkelijk te laten verlopen is het belangrijk dat de P+R-informatie die wordt verstrekt aan de reiziger zoveel mogelijk up-to-date, eenduidig en consistent is. Door verbetering van de kwaliteit van P+R-informatie en de ontsluiting naar de reiziger werden de P+R-locaties beter vindbaar en bereikbaar voor de reiziger. Op dit onderwerp werd nauw samengewerkt met het traject Open Parkeerdata. 

Handboek P+R

In 2015 is samen met het CROW en de BB-regio’s een Handboek P+R ontwikkeld waarin kennis, praktijkervaringen en inzichten op het gebied van P+R op een inspirerende wijze is gebundeld.

Parkeren
 
Slimme oplossingen

De bevolkings- en mobiliteitsgroei vindt voornamelijk in de stedelijke gebieden plaats. Met 15 miljoen parkeerplaatsen neemt parkeren een groot beslag in op de schaars beschikbare openbare ruimte. Dit vroeg om slimme oplossingen voor ruimtelijke en mobiliteitsvraagstukken zoals parkeerbeleid en mobiliteitsmanagement.

Vraagbeïnvloeding

Slechts een klein deel van de kansen werd benut. Vaak waren overheden en bedrijfsleven zich onvoldoende bewust van de mogelijkheden om via parkeren en mobiliteitsmanagement de vraag naar mobiliteit te beïnvloeden. Parkeren en mobiliteitsmanagement waren in het programma Beter Benutten daarom gericht op de volgende twee vragen:

  1. Hoe kunnen gemeenten bijdragen aan vraagbeïnvloeding door middel van parkeerbeleid?
  2. Wat kunnen werkgevers doen met parkeren?

Publicatie Parkeren en Mobiliteitsmanagement

Op verzoek van het programma Beter Benutten heeft het CROW in kaart gebracht hoe gemeenten en werkgevers door middel van parkeerbeleid de mobiliteitsvraag van bewoners, werknemers en bezoekers kunnen beïnvloeden. Download de publicatie.

 

Projecten