Ambitie en doel Beter Benutten

In het programma Beter Benutten werkten Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio's over weg, water en spoor te verbeteren. Sinds 2011 hebben de maatregelen geleid tot 48.000 spitsmijdingen per dag. Dit draagt bij aan 19% minder vertraging in de spits op specifieke Beter Benutten trajecten. Deze resultaten zijn behaald met een pakket van ruim 350 praktische, meetbare maatregelen.

In 2014 is besloten het programma voort te zetten tot en met 2017. Het ministerie en de regio’s investeerden aanvullend circa 600 miljoen euro met als doel het realiseren van 10 procent reistijdverbetering van deur tot deur in de spits in die drukste gebieden. Om dit te bereiken zijn in de 12 regio’s in totaal zo'n 400 projecten uitgevoerd. 

De nadruk lag vooral op maatregelen die reizigers in staat stelden op een slimme manier snel op de plek van bestemming te komen. Dat gebeurde aan de hand een aantal belangrijke thema’s: ITS, Fiets, Gedrag, Logistiek, Samenwerken met werkgevers, Onderwijs/(regionaal) OV, P+R en Parkeren, Spitsmijden, Infra-aanpassingen en Duurzaamheid.

Bekijk onderstaande animatie om een beter beeld te krijgen van het programma Beter Benutten.

Slimmer gebruiken

Investeren in nieuwe wegen zorgt voor minder files. Dat is belangrijk voor de economische ontwikkeling. Maar met meer asfalt alleen wordt het bereikbaarheidsprobleem niet opgelost. Budgetten en ruimte zijn beperkt en onze steden moeten ook leefbaar blijven. Het beter benutten van de bestaande wegen was in het programma daarom minstens zo belangrijk. Dit gebeurde door: 

  • Het verbeteren van bestaande wegen;
  • Meer keus en service bieden aan de reiziger;
  • Meer goederenvervoer over water;
  • Samen te werken met werkgevers.


Maatwerk in de regio’s

Overheid en bedrijfsleven werkten samen aan een betere bereikbaarheid in de 12 drukste stedelijke regio’s. Dat gebeurde met een pakket concrete en meetbare maatregelen, waarbij de behoefte en het gedrag van reiziger en vervoerder centraal stonden. Elke regio heeft andere knelpunten en reizigers. Daarom is gekozen voor maatwerk. Want wat in Zuid-Holland werkt, hoeft in Groningen niet aan te slaan. De regio’s en bedrijven kwamen zelf met ideeën en initiatieven en zorgden voor cofinanciering.

Mix van maatregelen

Het ging bij Beter Benutten niet om één enkele maatregel, maar juist om de combinatie van maatregelen. Meer fietsenstallingen bij stations en betere reisinformatie, die gemakkelijk beschikbaar is. Kortere wachttijden bij sluizen, maar ook betrouwbare vaartijden. Al deze maatregelen samen zorgden voor een betere bereikbaarheid; daarom werd elke maatregel vooraf getoetst op resultaat.

Sleutelrol voor bedrijfsleven

Een bijzonder onderdeel van de regioprogramma’s was de samenwerking met het bedrijfsleven, met werkgevers om bijvoorbeeld werknemers minder in de spits te laten reizen. Dat deden ze met fiscale maatregelen, e-bike-acties en mogelijkheden om flexibel te werken. De inzet van werkgevers was erg belangrijk. Bedrijven deden mee omdat ze een aantrekkelijke, moderne werkgever wilden zijn. Daarnaast konden ze kosten besparen. Als reizigers structureel anders gaan reizen, verbetert de bereikbaarheid echt duurzaam.

Monitoring en evaluatie

Alle maatregelen van Beter Benutten richtten zich op een betere bereikbaarheid. De maatregelen werden vooraf getoetst op resultaat en er werd bekeken hoeveel ze aan de doelstelling bijdragen om 10 procent reistijdverbetering van deur tot deur in de spits in die drukste gebieden te realiseren. Dat gebeurde via een systeem van meten en evalueren, dat samen met de regio’s werd ontwikkeld en uitgevoerd.

Lees meer over monitoring en evaluatie.

Meer lezen over Beter Benutten

Bekijk de pagina op de website van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over Beter Benutten. Daar vindt u onder meer de Kamerbrieven, besluiten en persberichten.