Slimmer, leuker en aantrekkelijker op weg

Beter Benutten ITS werkt aan een betere doorstroming op het wegennet. Zowel binnen als buiten de stad. Door ‘intelligentie’ toe te voegen aan mobiliteit verkorten we de reistijd van deur tot deur, maken we het veiliger en leefbaarder en besparen we onnodige kosten en gedoe.

Tot en met 2017 wil Beter Benutten met intelligente transportservices (ITS) een flinke stap vooruit zetten, samen met de regio’s, Rijkswaterstaat en het bedrijfsleven. Door in het vervolgprogramma te focussen op meerdere thema’s willen we het verschil maken. Voor de gebruikers van die services en voor leefbare, bereikbare en aantrekkelijke steden.

Klaar voor de toekomst

Beter Benutten Vervolg-ITS (BBV-ITS) heeft een dubbele doelstelling: meetbare effecten vóór 2018 in specifieke regio’s en een duurzame doorontwikkeling ná 2018. Het ITS-programma helpt deze doelen te bereiken door gezamenlijke investeringen en afspraken, die landelijk, regionaal en lokaal effect hebben.

De komende jaren willen we intelligente transport diensten op grote schaal uitrollen, in meer regio’s en met voldoende gebruikers. Ook technisch en commercieel willen we doorgroeien. Met als doel: duurzaam continueerbare intelligente diensten die minder of niet van blijvende overheidsinvesteringen afhankelijk zijn.

Het BBV-ITS-programma geeft invulling aan de transitiepaden die overheid en markt hebben uitgestippeld in de ‘Routekaart Beter Geïnformeerd op Weg’. Intelligentie in en rond de auto, al of niet via de smartphone, zal de communicatie tussen voertuigen onderling en met de wegkant ondersteunen. We verbeteren daarmee de connectiviteit van reizigers en ondersteunen de ontwikkelingen richting autonoom rijden.

Maatwerk

Persoonlijke, privaat aangeboden diensten beïnvloeden individueel gedrag voor én tijdens de reis. Denk aan een vertrektijdstip, vervoerskeuze, gekozen route of een goed alternatief daarvoor, snelheden, adviezen over in- of uitvoegen en tijdige waarschuwingen voor gevaren. Het belang en het gebruik van deze intelligente diensten is voor iedere doelgroep anders.

Voor forenzen die gewend zijn een vaste route te rijden, bieden ITS-diensten vooral gemak, brandstof- en tijdbesparing. Voor zakelijke reizigers scheelt het twee of drie afspraken op een dag. Zij krijgen gerichte adviezen over de snelste opties bij incidenten, evenementen, tijdens de ‘last mile’ in het stedelijk gebied, over beschikbare parkeerplaatsen of over laad- en losplekken voor vrachtverkeer.

Maar ITS biedt ook comfort door zekere en actuele aankomsttijden te tonen. Bovendien maakt ITS het mogelijk om voertuigen en kruispunten met elkaar te laten communiceren en zo gericht voorrang te verlenen aan specifieke doelgroepen als OV, fietsers of zwaar vrachtverkeer.

Kansen voor steden

Intelligente mobiliteit maakt de reis niet alleen gemakkelijker, goedkoper en aantrekkelijker voor de reiziger of het bedrijfsleven. Ook voor steden biedt het kansen doordat onnodige en ongewenste kilometers in de stad afnemen. Tijdens schooltijden geen verkeer langs scholen, geen lange zoektochten naar vrije parkeerplaatsen of beschikbare laad- en losplaatsen, efficiënter werkende stoplichten en geen onnodige files bij evenementen.

Met gebruik van ITS kunnen we de stad en omgeving veiliger, leefbaarder, beter bereikbaar en economisch interessanter maken. En onnodige kosten voor steden en provincies helpen verminderen.

Slimme deals

Beter benutten ITS bevordert dat marktpartijen, gebruikers en overheid elkaar vinden en gezamenlijk nieuwe oplossingen creëren. Marktpartijen ontwikkelen slimme oplossingen op maat voor reizigers, overheden leveren data en investeren mee in nieuwe private diensten. Als veel reizigers zo’n dienst gebruiken, ontstaat er maatschappelijk rendement en worden deze diensten en technieken niet alleen rendabel, maar vooral ook doorontwikkeld.

Beter Benutten prikkelt de markt om gezonde verdienmodellen te ontwikkelen, koppelt belangrijke spelers aan elkaar en zorgt samen met het programma Connecting Mobility dat aan randvoorwaarden wordt voldaan. Beter Benutten streeft naar ‘slimme deals’, waarmee reizigers beter worden bediend, bedrijven onnodige kosten besparen en steden beter bereikbaar worden.

Stakeholders

Diverse private stakeholders zijn gebaat bij nieuwe intelligente voorzieningen en diensten. Verzekeraars, werkgevers, leasebedrijven, fleetowners en evenementenorganisatoren kunnen hun kosten verminderen en opbrengsten vergroten door meer inzicht te krijgen in het reis- en rijgedrag van hun doelgroepen en nieuwe business te maken.

In Beter Benutten wordt samenwerking gezocht met deze partijen om te kijken hoe zij vanuit hun zakelijk belang kunnen profiteren van intelligente diensten. Dat versterkt de ontwikkeling van klantgerichte functionaliteiten in nieuwe diensten en stimuleert een toekomstbestendige markt.