Slimmer reizen met ITS

Steeds meer reizigers beschikken over smartphones of tablets. Daarop komt via internet, apps, navigatie- en communicatiesystemen constant meer informatie beschikbaar. Die informatie kan reizigers helpen met het plannen en organiseren van hun reis. In combinatie met steeds slimmer wordende voertuigen leidt dat tot nieuwe projecten op het gebied van Intelligente Transport Systemen (ITS).

Het programma Beter Benutten geeft met dit soort projecten de beschikbare reisinformatie een flinke kwaliteitsimpuls. Daarom stimuleert het programma marktpartijen om nieuwe, intelligente technieken en diensten te ontwikkelen. Het is de bedoeling dat daar op termijn geen structurele overheidsfinanciering meer voor nodig is. De nieuwe producten en diensten moeten een concrete en meetbare bijdragen leveren aan het verbeteren van de bereikbaarheid in de verschillende regio’s en de reizigers en vervoerders van juiste en actuele reisinformatie voorzien.

Met ITS wil Beter Benutten zoveel mogelijk intelligente diensten en technieken beschikbaar maken voor reizigers. Onderstaande video laat zien hoe dat in zijn werk gaat.

 

Pijlers

De ITS-deelprojecten uit Beter Benutten 1 zijn onder te verdelen in zeven verschillende pijlers:

In deze zeven pijlers worden nieuwe technieken en diensten toegepast door de samenwerkende Beter Benutten-regio’s en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Deze producten en diensten dienen een concrete en meetbare bijdrage te leveren aan verbetering van de bereikbaarheid in de betreffende regio’s, de reizigers en vervoerders van betere reisinformatie te voorzien en marktpartijen in staat te stellen nieuwe en continueerbare diensten te leveren aan die reizigers. En de eerste resultaten worden zichtbaar. De eerste stappen in samenwerking en naar nieuwe diensten zijn gezet, de reiziger profiteert daar nu al van.

Intelligente mobiliteit

Hoe kan intelligente communicatie tussen voertuigen onderling en tussen voertuigen en de wegkant oplossingen bieden voor mobiliteitsvraagstukken? Deze vraag wil Beter Benutten ITS beantwoorden in het vervolgprogramma (2014 – 2017). Het onderwerp wordt door veel mensen als complex en technisch ervaren. Vijf experts op dit gebied namen de uitdaging aan en schreven de notitie ‘Beter Benutten van Intelligente Mobiliteit’. In het huidige programma vormen de diensten binnen Brabant-In-Car III en Spookfiles al de voorhoede voor deze ontwikkelingen. Uiteraard worden in de komende jaren de huidige ITS-projecten geborgd en zetten we daar de logische vervolgstappen. Door de huidige activiteiten aan nieuwe onderwerpen te verbinden met intelligente mobiliteit als uitgangspunt en rode draad, kunnen we de effecten van alle ITS-projecten van Beter Benutten versterken en vermenigvuldigen. Voorbeelden van mogelijk kansrijke onderwerpen zijn logistiek, ringstructuren, incidenten en evenementen.

Intelligente mobiliteit staat ook centraal in het eerste e-zine van Beter Benutten ITs, dat eind 2014 werd uitgebracht: 'Intelligente Mobiliteit. This is how we do ITS'. Hierin staan dynamische items over onder andere de rol van privacy bij data-ontsluiting voor reisinformatiediensten, de kansen voor ITS in het vervolgprogramma Beter Benutten en voorbeeldprojecten op datagebied.

 

Marktbenadering

Beter Benutten wil de basis leggen voor een zelfvoorzienende markt van ITS-diensten. Daarvoor is het nodig dat de financiële inspanning van overheden op termijn wordt afgebouwd. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu stimuleert marktpartijen hiertoe en vraagt hun om continueerbare verdienmodellen en dus marktvolume, zoals voor de ontwikkeling van nieuwe informatiediensten.

Daarnaast probeert de overheid de omvang en kwaliteit van data-inwinning te verbeteren, bijvoorbeeld door bestaande en nieuwe publieke data zo toegankelijk mogelijk en bij voorkeur uniform beschikbaar te maken. Ook wil ze publieke regelscenario’s vanuit dynamisch verkeersmanagement (DVM) en private informatiediensten met elkaar verbinden.

Samenwerking

Er zijn veel uiteenlopende partijen betrokken bij het realiseren van de ITS-doelen en –maatregelen: marktpartijen, belangenorganisaties, de Rijksoverheid, regionale overheden en experts. Binnen veel ITS-projecten werken regio’s samen. De basis voor goede reisinformatie verschilt immers niet per regio. Met het oog op schaalvergroting en efficiency is samenwerking een pre. Onderstaande kaart laat welke regio’s samenwerken en binnen welke ITS-pijlers dat gebeurt.

Naast deze vormen van samenwerking is er een werkgroep ITS binnen het Nationaal Beraad voor Beter Benutten en vindt overleg plaats met het Landelijk Verkeersmanagement Beraad (LVMB), RDW en NDW. Op Rijksniveau werken we aan de invulling van Europese afspraken. Connekt vervult hierbij een coördinerende rol.

Overheid en marktpartijen werken nauw samen en stellen gezamenlijk prioriteiten op, zodat uiteindelijk een groeimarkt voor slimme technologie en een betere dienstverlening voor de reiziger kunnen worden gerealiseerd. Beide partijen hebben in november 2013 een investerings- en ontwikkelagenda gepresenteerd voor verkeersmanagement en reisinformatie, onder de noemer: Beter Geïnformeerd op Weg.

Publicaties