Beter Benutten van Intelligente Mobiliteit

Hoe kan intelligente communicatie tussen voertuigen onderling en tussen voertuigen en de wegkant oplossingen bieden voor mobiliteitsvraagstukken? Deze vraag wil Beter Benutten ITS beantwoorden in het vervolgprogramma (2014-2017).  Het onderwerp wordt door veel mensen als complex en technisch ervaren. Vijf experts op dit gebied namen de uitdaging aan en schreven de notitie ‘Beter Benutten van Intelligente Mobiliteit’.

Met deze notitie, die zij op persoonlijke titel en op verzoek van Beter Benutten ITS opstelden, willen zij een basis te leggen voor discussies over eventuele stappen in het vervolg van Beter Benutten rond coöperatieve diensten. De notitie is ook beschikbaar in het Engels.

Effecten

Naast een conceptueel kader waarin verschillende zaken helder worden uitgelegd, biedt de notitie ook inzicht in de mogelijke omvang van effecten (doorstroming, veiligheid, luchtkwaliteit) en geeft het inzicht in de betekenis voor verschillende probleemgebieden. Voorbeelden als personenauto’s, zwaar vrachtverkeer, blauwlicht voertuigen en OV-afhandeling op kruispunten passeren de revue. In welke mate en wijze dit zal leiden tot projecten in het vervolgprogramma van Beter Benutten zal in de komende maanden moeten blijken.

Rode draad

In het huidige programma vormen de diensten binnen Brabant-In-Car III en Spookfiles al de voorhoede voor deze ontwikkelingen. Uiteraard worden in de komende jaren de huidige ITS-projecten geborgd en zetten we daar de logische vervolgstappen. Door de huidige activiteiten aan nieuw op te zetten activiteiten te verbinden met intelligente mobiliteit als uitgangspunt en rode draad, kunnen we de effecten van alle ITS-projecten van Beter Benutten versterken en vermenigvuldigen.

Randvoorwaarden

Daarnaast worden een aantal randvoorwaarden beschreven die om bespreking en conclusies vragen om stappen te kunnen zetten op het gebied van Intelligente Mobiliteit. In de komende maanden zal Beter Benutten over de randvoorwaarden gesprekken organiseren om te zorgen dat er voldoende duidelijkheid, consensus en draagvlak is als komend najaar besloten wordt over de concrete invulling van het vervolg van Beter Benutten. Dat vergt een effectieve gespreksvorm, een hanteerbaar aantal deelnemers en volstrekt open en actieve communicatie en informatieverstrekking. Om die redenen zal het gespreksgezelschap beperkt blijven. De resultaten van die gesprekken delen we met alle relevante relaties van Beter Benutten.

Logisch

'Beter Benutten van Intelligente Mobiliteit' biedt een uitdagende, maar uitvoerbare en logische oplossingsrichting binnen de termijn van nu tot aan 2018. Het is een logische stap, ook in relatie tot de Routekaart van Connecting Mobility en internationale ontwikkelingen. Ook door wetenschap en markt worden deze coöperatieve stappen gezien als de basis naar autonoom rijden in de verdere toekomst.

E-zine Intelligente Mobiliteit

Intelligente mobiliteit staat ook centraal in het eerste e-zine van Beter Benutten ITS, dat eind 2014 werd uitgebracht: 'Intelligente Mobiliteit. This is how we do ITS'. Hierin staan dynamische items over onder andere de rol van privacy bij data-ontsluiting voor reisinformatiediensten, de kansen voor ITS in het vervolgprogramma Beter Benutten en voorbeeldprojecten op datagebied.