Fiets

De fiets is een kansrijk alternatief voor autogebruik in de spits. Daarom is vanaf de start van het programma Beter Benutten een breed scala aan fietsprojecten uitgevoerd.

Het programma stimuleerde het fietsgebruik door:

  • het verbeteren van bestaande fietsroutes,
  • het aanleggen van nieuwe routes,
  • het belonen van fietsgebruik (fietsstimulering),
  • het inzetten van campagnes en
  • het verbeteren van fietsfaciliteiten in voor- en natransport.

Achterliggende gedachte: als een deel van de automobilisten overstapt op de fiets of de e-bike dan worden knelpunten op stedelijke wegen en snelwegen ontlast. Want vaak wordt de auto gebruikt voor korte ritten terwijl de fiets een prima alternatief is.

Een belangrijke randvoorwaarde bij de uitvoering van infrastructurele projecten, was dat er niet alleen nieuwe routes werden aangelegd, maar het gebruik ervan ook werd gestimuleerd. Deze werkwijze bleek bijzonder succesvol. Zo’n 60.000 forenzen nemen vaker de fiets in plaats van de auto voor de woonwerk-reis door Beter Benutten. Hierdoor zijn er dagelijks gemiddeld 30.000 minder voertuigen op de weg in de spits. Bijkomend voordeel: een overstap van auto naar fiets vermindert de CO₂-uitstoot en is goed voor de luchtkwaliteit.

Inzicht in de effectiviteit van fietsprojecten is belangrijk voor toekomstige projecten. Voor meer inzicht in het effect van fietsmaatregelen en het bundelen en delen van deze kennis zetten we in op de volgende activiteiten:

  • Verzamelen, bundelen en analyseren van evaluaties van fietsprojecten. Hierdoor leerden we wat de effecten zijn van verschillende soorten maatregelen en hoe je die effecten het beste kunt meten.
  • Afstemmen hoe de effecten van fietsmaatregelen het beste gemeten kunnen worden. Hierbij wilden we bevorderen dat maatregelen zoveel mogelijk op een eenduidige manier werden geëvalueerd (bijvoorbeeld door dezelfde standaardvragen te gebruiken in enquêtes). Dat maakte het makkelijker om ook bovenregionaal analyses uit te voeren en conclusies te trekken.
  • Bevorderen van het gebruik van IMMA voor fietsstimuleringsmaatregelen. En ook lag hier een koppeling met beschikbaarheid van fietsdata voor beleidsinformatie en mobiliteitsdiensten.