Slimme en duurzame bereikbaarheidsmaatregelen

Samen werken aan een korte termijn aanpak voor slimme en duurzame bereikbaarheidsmaatregelen. Ook de komende jaren zijn er bereikbaarheidsopgaven die vragen om een korte termijn aanpak. De afgelopen 5 jaar is in de twaalf BB regio’s veel ervaring opgedaan en is veel moois bereikt. Deze BB-werkwijze en -samenwerking willen we doorzetten.

Op dit moment is er een proces ingericht om met de BB regio’s, in het kader van de verankering, te komen tot een “Plan voor slimme en duurzame mobiliteit ten aanzien van de korte termijn opgaven (2018-2021)”. Per regio wordt hiervoor een bouwsessie georganiseerd.

Op het Beter Benutten congres, dat plaatsvond op 8 februari 2017 in de Arena te Amsterdam, is hier tijdens een moment met de trioleden bij stil gestaan.

Hoe ziet het proces eruit?

Op 6 september spraken alle regionale programmamanagers elkaar tijdens de bouwsessie over de verankering van Beter Benutten. Tijdens deze middag is besproken om gezamenlijk in te zetten op een korte termijn aanpak voor slimme en duurzame bereikbaarheidsmaatregelen. Deze intentie en de wens om hier met een gezamenlijke proces invulling aan te geven, is bekrachtigd in de BO’s MIRT.

Bouwsessies per regio

Vanaf midden november tot en met december wordt in elke regio een gesprek gevoerd over de opgaven die de regio ziet rondom bereikbaarheid en onderwerpen die daaraan raken (zoals duurzaamheid, leefbaarheid en veiligheid) voor de periode 2018-2021. Ook wordt verkend hoe we daar met een korte termijn aanpak invulling aan kunnen geven en wat de wederzijdse verwachtingen zijn. Om een open en oordeelvrij gesprek te waarborgen worden de sessies begeleidt door een extern bureau. Het gemeenschappelijk beeld over opgaven is de basis voor een voorstel voor een korte termijn aanpak.

De intenties en de inhoud staan in de bouwsessies en tijdens het bestuurlijke moment centraal; over de middelen zullen uiterlijk in het najaar van 2017 op het BO MIRT afspraken worden gemaakt.