Truckspotting

Truckspotting houdt in dat gedurende korte tijd het bestel- en vrachtverkeer in de spits wordt geregistreerd op belangrijke knelpunten. Met bedrijven die regelmatig in de spits te vinden zijn, wordt vervolgens contact opgenomen door een logistiek makelaar om te inventariseren of er belangstelling is om het logistieke proces te optimaliseren. Daarbij kijkt men bijvoorbeeld welke samenwerkings- en verbeteropties kansrijk zijn en om waar mogelijk een rendabele en bestendige businesscases te ontwikkelen. Bij truckspotting zijn ook de brancheorganisaties TLN en EVO betrokken, om te adviseren over de aanpak, om behulpzaam te zijn bij het benaderen van betrokken bedrijven en om in hun media het gedachtengoed van Beter Benutten uit te dragen.

Trucspotting Logistiek Twente

Truckspotting heeft tot doel een belangrijk deel van de vrachtritten op de belangrijkste knelpuntcorridors uit de spits te nemen. Het project Truckspotting in Twente bestaat uit drie onderdelen, namelijk:

-truckspotting, ofwel het waarnemen van vracht- en bestelwagenritten tijdens de spits op de gekozen corridor(s) en het vaststellen van het vervoerende en verladende bedrijf;
-een onafhankelijk Logistiek Makelaar die samen met de vervoerder en verlader achter de waargenomen rit zoekt naar ‘veranderopties’ die een duurzame spitsmijding van de vrachtwagenrit tot gevolg hebben;
-realisatie van veranderopties en monitoring en evaluatie van de effecten.

Truckspotting Logistiek Brabant

Vracht- en bestelverkeer levert een belangrijke bijdrage aan vertraging in de spits. Binnen het project Logistiek Brabant zullen met bedrijven verschillende projecten worden uitgewerkt om, door middel van het rijden op andere momenten op de dag, modal shift en verhoging van beladingsgraden, het vrachtverkeer in de spits te verminderen. We starten met een inventarisatie van vracht- en bestelwagens die op de belangrijkste knelpunten in Brabant in de spits rijden (Truckspotting).

Maastricht: logistieke oplossingen op maat 

Maastricht Bereikbaar helpt bedrijven bij het vinden van efficiënte logistieke oplossingen op maat. Tijdens een oriënterend gesprek bekijkt een logistiek makelaar samen met de ondernemer het besparingspotentieel voor de onderneming en de ketenpartners. Voor bedrijven is er een financiële bijdrage beschikbaar voor verbeterprojecten die zorgen voor blijvende vermindering van een meetbaar substantieel aantal ritten in de spits op verkeersknooppunten in en rond Maastricht (A2 en Noorderbrug).

Inzet bestelwagens

Het bestelverkeer bedraagt 12-16% van het verkeer op de wegen in en om Maastricht. Ook deze verkeersdeelnemers ervaren de overlast van tijdverlies en onbetrouwbaarheid door files. Ter voorbereiding op de verbouwing van de Noorderbrug in 2016 onderzoekt Maastricht Bereikbaar het gebruik van de bestelbussen door bedrijven en de aanwezigheid van het bestelverkeer in de spits. Zodat Maastricht Bereikbaar samen met de bedrijven maatregelen kan nemen om de continuïteit van de bedrijfsprocessen te borgen en de kosten van vertragingen niet te laten oplopen door het mijden van de spits.

Samenwerking in ketens

Maastricht Bereikbaar daagt verladers en logistiek dienstverleners die regelmatig met voertuigen of lading in de spits aanwezig zijn, uit om gezamenlijk de verbetermogelijkheden in kaart te brengen en deze te realiseren. Het beter benutten van logistieke middelen verhoogt de logistieke efficiency van bedrijven en leidt tot minder vrachtverkeer op de weg. Samen met EVO en TLN nodigt Maastricht Bereikbaar verladers en logistiek dienstverleners uit om deel te nemen aan ketendialogen.