Thema's

De doelstelling van het vervolgprogramma Beter Benutten is in de spits een reistijdvermindering van 10 procent van deur tot deur. De nadruk in het vervolgprogramma wordt vooral gelegd op maatregelen die reizigers in staat stellen op een slimme manier snel op de plaats van bestemming te komen. Hiervoor slaan veel regio's de handen in elkaar. Een belangrijke rol is weggelegd voor Intelligente Transport Systemen (ITS).

De thema's van het vervolgprogramma:

  • Duurzaamheid: Als werknemers de fiets pakken in plaats van de auto, zorgen ze voor een vermindering van de CO2-uitstoot en een betere luchtkwaliteit. Duurzaamheid is dan ook een belangrijk criterium bij het beoordelen van nieuwe maatregelpakketten in het vervolgprogramma.
  • Infrastructurele aanpassingen: Beter Benutten richt zich op het efficiënter en slimmer gebruik van (bestaande) infrastructuur en op innovatieve mobiliteitsoplossingen. Onder dat laatste valt de verbetering van zowel de aanleg als het gebruik van infrastructuur.
  • ITS: Steeds meer reizigers beschikken over smartphones of tablets. Daarop komt via internet, apps, navigatie- en communicatiesystemen constant meer informatie beschikbaar. Die informatie kan reizigers helpen met het plannen en organiseren van hun reis.
  • Fiets: Onder fietsstimulering vallen onder andere regelingen voor een e-bike, fietsinfrastructuur (fietssnelwegen, viaducten, enzovoort), fietsenstallingen bij ov-haltes en P+R en fietsparkeren in het algemeen. Ook marketing- en communicatieaspecten spelen een rol.
  • Gedrag: Maatregelen baseren op inzicht in het gedrag van de reiziger vormt een belangrijk onderdeel van de werkwijze van Beter Benutten Vervolg. Mensen handelen vaak onbewust, op basis van gewoontegedrag.
  • Logistiek: Ook vervoerders en verladers spelen een rol om de files in ons land te verminderen. We kunnen de druk van goederenvervoer op de spits verlagen.
  • Samenwerken met werkgevers: Beter Benutten streeft naar een innovatieve manier van samenwerken tussen Rijk, regio en bedrijfsleven. Onder ‘bedrijfsleven’ vallen wat dit betreft verschillende partijen: werkgevers, andere organisaties die reizigersgedrag kunnen beïnvloeden.
  • Onderwijs/regionaal OV: Op verschillende plaatsen in Nederland zit het openbaar vervoer in de ochtendspits vol scholieren en studenten. Niet prettig voor hen, maar ook niet voor de forenzen die het ov daardoor niet als passend alternatief voor de auto in de spits zien.
  • Spitsmijden: Veel regio’s hebben projecten om automobilisten te stimuleren de spits te mijden. Die projecten worden in het vervolgprogramma van Beter Benutten voortgezetten.