Onderwijs/(regionaal) ov

Veel studenten en scholieren reizen met het openbaar vervoer. Op het regionale spoor is zo’n 30 tot 45 procent van de spitsreizigers in het bezit van een ov-studentenkaart. Voor het vervoer per tram, bus en metro geldt dat zelfs voor 80 procent. Door deze spitsdrukte beschouwen veel forenzen het ov niet als passend alternatief voor de auto. Beter Benutten werkt daarom samen met onderwijsinstellingen aan maatregelen om de druk op het openbaar vervoer te verminderen.

De verwachting is dat het aantal studenten dat gebruikmaakt van het (regionaal) openbaar vervoer in de toekomst alleen maar groeit. Vanaf 2017 krijgen namelijk ook mbo-studenten onder de 18 een ov-studentenkaart. Ook in het algemeen zal de druk op de regionale (decentrale) spoorlijnen de komende jaren toenemen, doordat het aantal inwoners en arbeidsplaatsen binnen de invloedssfeer van het regionale spoor stijgen.

Alternatieve oplossingen

Op dit moment zijn er veertien regionale spoorlijnen met een lengte van in totaal bijna 700 kilometer, waar vervoerders als Syntus, Arriva en Veolia het reizigersvervoer verzorgen. Extra spoorlijnkilometers blijken niet te helpen bij het oplossen van het capaciteitsprobleem van de regionale vervoerders in de spits. Daarom zoeken we binnen Beter Benutten naar alternatieve oplossingen om de ov-drukte in de spits te verminderen.

Verspreid over de dag

Een belangrijke pijler hierin is het onderwijs, gezien de ruime aanwezigheid van studenten en scholieren in de spits. Om die reden kijkt Beter Benutten met (regionale) overheden, (regionale) vervoerders, infrabeheerders en onderwijsinstellingen hoe studenten en scholieren meer verspreid over de dag kunnen reizen. We onderscheiden hierin maatregelen die:

  • ertoe leiden dat scholieren en studenten op andere tijden gaan reizen, bijvoorbeeld door onderwijstijden aan te passen, het rooster te flexibiliseren  of spitsmijden te belonen;
  • ervoor zorgen dat studenten helemaal niet meer reizen naar de onderwijsinstelling, zoals door leren of stagebegeleiding op afstand mogelijk te maken;
  • het gebruik van andere vervoersmiddelen stimuleren, zoals door e-bikes of pendelfietsen ter beschikking te stellen.

Taskforce Beter Benutten Onderwijs en Openbaar Vervoer

Onderdeel van het akkoord tussen kabinet en oppositiepartijen waarin wordt besloten dat minderjarige mbo-studenten per 1 januari 2017 een ov-studentenkaart krijgen, is de oprichting van de taskforce Beter Benutten Onderwijs en Openbaar Vervoer. Deze taskforce is in het leven geroepen door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en bestaat uit vertegenwoordigers van onder andere studenten, scholieren, onderwijsinstellingen, ov-bedrijven en (regionale) overheden. De deelnemers zoeken naar manieren om studenten efficiënter gebruik te laten maken van het openbaar vervoer. De taskforce staat onder leiding van Jeannette Baljeu, voormalig wethouder Verkeer in Rotterdam. Beter Benutten is betrokken bij de taskforce; onze voorbeelden dienen als belangrijke inspiratiebron. Ze zijn meegenomen in het advies Beter benutten voor beter onderwijs dat 17 december 2015 aangeboden is aan de Minister van OCW. Een van de aanbevelingen is dat de samenwerking tussen OCW en IenM voortgezet wordt en dat er een gezamenlijk plan van aanpak komt voor de komende jaren.

 

Community Slim Studeren Slim Reizen

Slim Studeren Slim Reizen (SSSR) is een community, een beweging van mensen die zich op de één of andere manier bezighouden met het faciliteren/beïnvloeden van het mobiliteitsgedrag van scholieren en studenten, om ervoor te zorgen dat zij het openbaar vervoer efficiënter (kunnen) gaan gebruiken. De leden van de SSSR-community wisselen kennis en ervaring uit tijdens SSSR-Inspiratiebijeenkomsten, op de SSSR-wiki, in overleggen en gesprekken. Désirée Valten is communitymanager van SSSR.

Projecten