Minder auto's en lagere parkeerdruk Eindhoven Centrum Noordoost

Minder auto's en lagere parkeerdruk Eindhoven Centrum Noordoost

Community Eindhoven Centrum Noordoost van het Brabant Mobiliteitsnetwerk voert in hoog tempo concrete maatregelen door om de bereikbaarheid van het gebied aan te pakken. TU/e, Fontys, Maxima Medisch Centrum (MMC), Rabobank en gemeente Eindhoven nemen deel aan de community.

Eindhoven Centrum Noordoost is een druk bezocht gebied met meer dan 10.000 arbeidsplaatsen en minstens 15.000 studenten, waar veel verkeersstromen samenkomen. Dit leidt onder andere tot hoge parkeerdruk in en rondom het gebied. Om de bereikbaarheid van het gebied aan te pakken is met ondersteuning van het Brabants Mobiliteitsnetwerk de community Eindhoven Centrum Noordoost in het leven geroepen. De gezamenlijke inspanningen en proactieve houding van de leden uit community Eindhoven Centrum Noordoost werpen hun vruchten af, zo namen ze de volgende acties:

  • Het uitbreiden van fietsparkeervoorzieningen bij MMC en Fontys
  • Invoeren betaald parkeren en parkeermanagementsystemen bij TU/e en MMC
  • Een nieuwe busverbinding (lijn 104) van station Eindhoven naar TU/e campus en vice versa
  • Voorbereiden inzet poolfietsen en pool e-bikes voor verkeer tussen MMC Eindhoven en MMC Veldhoven
  • Communicatiecampagnes bij alle bedrijven over de concrete verbeteringen om te stimuleren dat werknemers er gebruik van gaan maken

Het Brabant mobiliteitsnetwerk

Het Brabants Mobiliteitsnetwerk (bmn) brengt partijen samen die vanuit een gedeelde visie en ambitie samenwerken aan concrete maatregelen die oplossingen bieden voor lokale- en regionale mobiliteitsvraagstukken op economische toplocaties. Het bmn heeft inmiddels 13 communities opgericht. De kracht van het netwerk zit hem in het verbinden van partijen, het brengen van kennis en inspiratie en het zoeken naar ontwikkelkansen, om zo bij te dragen aan duurzame mobiliteitsoplossingen.

Inzicht in reisgedrag dankzij enquêtes

Om te achterhalen hoeveel werknemers met de auto komen en welke mogelijkheden er voor hen zijn om te kiezen voor een andere vervoerswijze, tijdstip of werklocatie, zette het Brabants Mobiliteitsnetwerk via de communityleden een enquête uit onder de werknemers in Eindhoven Centrum Noordoost. Door de inzichten uit de enquête kon gerichte actie worden ondernomen.

Wilma Kreikamp, Rabobank : “Het bmn heeft een trekkersrol die heel belangrijk is. Zonder het bmn krijg je het allemaal niet van de grond en hou je het proces niet gaande. De enquête onder werknemers heeft ons erg geholpen beter inzicht te krijgen in het reisgedrag van onze medewerkers”

Directe samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven

In de community werken bedrijven en overheid samen om te komen tot de best passende oplossingen. Ze doen die dingen samen waarvoor je elkaar nodig hebt en vullen dit aan met maatregelen die ze beter binnen hun eigen organisatie kunnen nemen. Samen oefenen ze invloed uit op ontwikkelingen buiten de community en delen ze actief ervaringen met elkaar. De gemeente Eindhoven ziet de uitgevoerde projecten en acties als een flinke stimulans voor de samenwerking in de community én als een bijdrage aan een blijvende duurzame bereikbaarheid van het noordoostelijk deel van de stad.

Jan Willem Hommes, gemeente Eindhoven: “De signalen uit de community komen veel directer binnen in ons beleid waardoor wij gericht maatregelen kunnen treffen die afgestemd zijn op de projecten in de community”

Communityleden noemen wat betreft de samenwerking als grootste voordeel dat je ervaringen kunt uitwisselen en een beetje kunt afkijken bij elkaar. De uitwisseling van gegevens zorgt ervoor dat leden veel sneller kunnen komen tot bijvoorbeeld een subsidieaanvraag.

Simone Vonken, TU/e : “Je kunt bij de buren kijken en dat is prettig. Het is fijn dat je niet iedere keer het wiel moet uitvinden. Je kunt dingen samen oppakken en kijken hoe het werkt. Je bent van elkaar afhankelijk.”

Interne communicatie

Binnen de bedrijven wordt er veel gecommuniceerd met de achterban. Er wordt flink ingezet op communicatiecampagnes om medewerkers te stimuleren om ook daadwerkelijk gebruik te gaan maken van de regelingen.

Agnes Otten, Fontys: “Zorg ook dat je tijdig de betrokkenheid van het bestuur organiseert om sneller stappen te kunnen maken, eventuele knelpunten weg te nemen en intern draagvlak te creëren.”

Zo is er flink ingezet op fietsstimulering onder medewerkers bij alle partijen. Bij MMC wordt gewerkt met een fietsbeloning via de app ForenZo, wordt betaald parkeren ingevoerd en worden er op het moment nieuwe fietsenstallingen aangelegd. MMC wil ook de omkleedruimte, douches en lockers uitbreiden. De TU/e heeft inmiddels een nieuwe aanvraag voor de vervanging en bouw van extra fietsvoorzieningen ingediend en er zijn bedrijfsfietsen aangeschaft. Fontys is aan de slag gegaan met B-Riders en 'E-bike probeerweken' en is bezig met een uitbreiding van de poolfietsen. Om dit alles te bereiken en medewerkers enthousiast te krijgen en houden zijn een goede interne communicatie en sterke campagnes nodig. Dit is een hele belangrijke stap waar niet altijd als eerste aan wordt gedacht. 

Angela Roest, MMC: ”Wij hebben nu meer dan 500 deelnemers aan ForenZo en daar gaan we mee verder. Daar ben ik trots op! We krijgen veel positieve reacties op de acties om het fietsen te belonen en te stimuleren.”

Continuïteit

De bereikte resultaten en de succesvolle samenwerking in de community dienen als inspiratiebron voor de leden om juist nu door te pakken. De community richt zich daarmee op het verder uitbouwen van effecten van de maatregelen en ziet het belang in van de continuïteit van mobiliteitsmanagement. Een belangrijk leerpunt is tijdige en blijvende betrokkenheid van het bestuur die uiteindelijk de afwegingen en beslissingen moeten maken. Als facilitator en tussenschakel zal het Brabants Mobiliteitsnetwerk een belangrijke rol blijven spelen en alert zijn op ontwikkelkansen.

Jan Willem Hommes, gemeente Eindhoven: “We kunnen nu des te beter inspelen op wat mensen drijft of waar weerstand zit. De belangrijkste schakel in het hele proces is dat je blijft toetsen wat je bedenkt en daarop inspeelt, om een blijvende gedragsverandering te realiseren.”

Wil je meer informatie? Kijk op www.brabantmobiliteitsnetwerk.nl en neem contact op met een van de communitymanagers.

Beter Benutten

12 juli 2017