Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie. IMMA Update #7
Platform Beter Benutten
Hoofdafbeelding
 

IMMA Update #7
Verversing is gestart!

Inhoud

De verversing is gestart!
Start minicompetitie Maastricht-Bereikbaar en ondersteuning door het IMMA-team
Special Monitoring en Evaluatie
Handleiding minicompetities in voorbereiding
Europees akkoord Algemene Verordening GegevensbeschermingDe verversing is gestart!

De verversing is gestart!

We zijn trots dat nieuwe regio’s zich aan hebben gemeld voor de verversing van de IMMA-raamovereenkomst. Met de toetreding van Metropool Regio Amsterdam, de provincie Noord-Holland en naar verwachting ook de gemeente Amsterdam bedienen we nog meer Beter Benutten regio’s. Op op 9 februari jl. is de verversing van start gegaan. Alle informatie staat op TenderNed! Marktpartijen die nog geen raamovereenkomst hebben kunnen inschrijven om toe te treden. De zittende raamcontractanten kunnen hun deelname ‘upgraden’ door zich te kwalificeren voor de andere percelen of het Plus pakket als zij dat wensen en ervan overtuigd zijn dat zij aan die eisen voldoen.

De uitnodigingen voor de bijeenkomst op 15 maart a.s. in Maastricht zijn verstuurd. Als u zich hiervoor nog niet heeft aangemeld, doe dat dan snel via de uitnodiging. Er gebeurt veel die dag. In de ochtend spreekt Mark Frequin (Directeur-Generaal Bereikbaarheid) met bestuurders uit de regio Maastricht. In de middag wordt de IMMA Show&Tell markt feestelijk geopend. Gekwalificeerde marktpartijen en projectmanagers/-leiders maken hier kennis met elkaar. Aansluitend organiseren we een Practical Knowledge Café over Innovatie in Mobiliteitsmanagement waarvoor u allen bent uitgenodigd. En ik ben zeer verheugd het ITS Directeuren Overleg die namiddag in Maastricht te mogen hosten. Kortom, het belooft een inspirerende dag te worden.

Katya Ivanova, programmamanager Maastricht-Bereikbaar
Start minicompetitie Maastricht-Bereikbaar en ondersteuning door het IMMA-team

Start minicompetitie Maastricht-Bereikbaar en ondersteuning door het IMMA-team

Het IMMA-team is na de gunning van de 15 marktpartijen direct verder gegaan met het adviseren van Maastricht-Bereikbaar bij de minicompetitie van het Beloningsprogramma MB 2016 – 2017. Er heeft een marktconsultatie plaatsgevonden en de uitvraag voor de minicompetitie is op 10 februari aan alle IMMA dienstverleners verstuurd.

Elke IMMA-regio kan gebruik maken van een aantal adviesuren dat wij als IMMA-team gereserveerd hebben. Men kan ook, via ons, een beroep doen op advies van Considerati met betrekking tot vraagstukken rond privacy.

Afgelopen weken zijn er pers-, Raad-, en Kamervragen gesteld over gebruik van kentekenregistratie ten behoeve van een fietsstimuleringsproject. Vanuit Beter Benutten is er een e-mail met aanbevelingen gestuurd naar alle programmamanagers, die na overleg met o.a. het IMMA-team en Considerati is opgesteld. Deze informatie is bij ons op te vragen via IMMAbeterbenutten@minienm.nl. Uiteraard is tijdens de IMMA-Special Privacy uitgebreid over deze kwestie gesproken. De aanwezigen konden direct vragen stellen aan Rob Mouris, Considerati, aan verschillende juristen van RWS en aan mijzelf. Zo waren we in staat nog meer in te zoomen op aandachtsgebieden en gevoeligheden rondom privacy. Eind van deze maand is naast de Nederlandse Privacy Referentiearchitectuur de Engelse vertaling beschikbaar.

Ron Peerenboom, Projectmanager IMMA
Special Monitoring en Evaluatie

Special Monitoring en Evaluatie

Op 7 januari j.l. was er in Utrecht een IMMA-Special over Monitoring en Evaluatie (M&E). Betrokkenen van Rijk en regio’s zijn het gesprek aangegaan over de invulling van de M&E-opgave voor projecten die met IMMA worden uitgevoerd. De conclusie is dat de algemene afspraken over M&E in Beter Benutten ook voor IMMA-projecten gelden. Vanuit het centrale IMMA-team zal een dashboard worden ontwikkeld waarmee regio’s snel inzicht kunnen krijgen in de tussenresultaten van hun IMMA-projecten. De regio en de uitvoerende marktpartij(en) zullen hiervoor de benodigde input leveren. De IMMA KPI’s M&E uit de raamovereenkomst zijn de basis voor de regionale invulling van de M&E-opgave. Ook zullen er enkele algemene vragen worden opgeleverd die input vormen voor start- en eindenquêtes onder deelnemers. Ten slotte zijn enkele aandachtspunten benoemd die door het IMMA-team zijn opgepakt voor nadere uitwerking. De presentatie is hier te vinden.

Casper Stelling, adviseur M&E
Handleiding minicompetities in voorbereiding

Handleiding minicompetities in voorbereiding

Nu de eerste ervaringen worden opgedaan met het voorbereiden van minicompetities onder IMMA, wordt er hard gewerkt om deze kennis en ervaring te verspreiden. Het IMMA-team zal hierover een handleiding opstellen. Op 15 maart in Maastricht zal een presentatie worden gegeven met praktische tips voor de minicompetities. En op donderdag 24 maart wordt in Utrecht een IMMA-Special Minicompetities georganiseerd, waarvoor wij binnenkort de uitnodigingen zullen versturen.

Gerben Schuhmacher, Juridisch adviseur
Europees akkoord Algemene Verordening Gegevensbescherming

Europees akkoord Algemene Verordening Gegevensbescherming

Na vier jaar hebben de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad op 15 december 2015 een voorlopig akkoord bereikt over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de Verordening). Begin 2016 wordt de tekst formeel aangenomen door het Europees Parlement en de Raad. Na deze formele instemming geldt een transitieperiode van twee jaar. De Verordening treedt daarmee in 2018 in werking.

Met inwerkingtreding van deze Verordening ontstaat in de Europese Unie één wettelijk kader voor privacy, waarmee een einde komt aan de huidige 28 verschillende regimes. Dit houdt in dat in Nederland de Wet bescherming persoonsgegevens wordt vervangen door de Verordening.

De Verordening versterkt de rechten van betrokkenen en introduceert strengere eisen voor verantwoordelijken en bewerkers.

Hieronder een kort overzicht van de elementen van de Verordening die relevant kunnen zijn voor IMMA-projecten:

  • Duidelijke informatie: betrokkenen moeten in een heldere en begrijpelijke taal geïnformeerd worden over hoe hun gegevens worden verwerkt.
  • Dataportabiliteit: betrokkenen krijgen een recht om hun gegevens op gestructureerde wijze van de ene aan de andere dienstverlener over te dragen.
  • Toestemming: betrokkenen moeten ondubbelzinnige toestemming geven voor de verwerking van hun gegevens. Het akkoord volgt daarin niet het voorstel van het Parlement dat expliciete toestemming wilde hanteren. In bepaalde gevallen zal wel expliciete toestemming worden vereist (bijvoorbeeld bij profiling).
  • Leeftijd om toestemming te geven: de leeftijd om toestemming te geven wordt 16 jaar. De lidstaten zijn echter vrij om deze leeftijd te verlagen. Hierbij geldt een minimumleeftijd van 13 jaar.
  • Privacy Officer: organisaties die veel persoonsgegevens verwerken zijn verplicht een privacy officer aan te stellen.
  • Meldplicht datalekken: organisaties die te maken krijgen met een datalek zullen dit lek binnen 72 uur moeten melden bij de nationale toezichthouder. In Nederland is op 1 januari 2016 reeds een meldplicht datalekken in werking getreden. Met deze meldplicht anticipeert Nederland op de Europese meldplicht.
  • Privacy by design and by default: organisaties zijn verplicht al bij de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten passende maatregelen te nemen om de privacy te borgen. De standaardversie van een product of dienst, zoals bijv. een spitsmijdenapp, verwerkt alleen de strikt daarvoor noodzakelijke gegevens, de gebruiker beslist zelf of hij meer gegevens wil delen.
  • Aansprakelijkheid: zowel de verantwoordelijke als de bewerker kunnen onder de Verordening gezamenlijk aansprakelijk worden gesteld.
  • One-stop-shop: door de one-stop-shop krijgen verantwoordelijken met meerdere vestigingen in verschillende lidstaten met maar met één toezichthouder te maken. Deze toezichthouder zal de handhaving door de overige nationale toezichthouders coördineren. Een betrokkene zal zich dus niet meer hoeven richten tot de toezichthouder in het land waar de verantwoordelijke zijn hoofdkantoor heeft.
  • Boete: De nationale toezichthouders kunnen organisaties die de Verordening overtreden boetes opleggen tot 4% van de wereldwijde jaaromzet van de verantwoordelijke.

Iris Koetsenruijter, Considerati
Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave
van de programmadirectie Beter
Benutten van het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu


Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen? Klik dan hier

 
Platform Beter Benutten
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor jou is bestemd. Indien je niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan je is toegezonden, word je verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.