Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie. Talking Traffic Update #39
Platform Beter Benutten
Hoofdafbeelding
 

Talking Traffic Update #39
Innovatiepartnership

Inhoud

Praat mee op 22 november: Talking Traffic in gesprek
Partnership Talking Traffic en project InterCor maken technische afspraken
iVRI-primeur voor Noord-Nederland
Special Privacy over nieuwe wet
Thema Innovation Expo 2018: Global challenges, Dutch solutions
Belgische media-aandacht voor OpenTripModel
Agenda werkbijeenkomst IPS Talking Traffic
KalenderPraat mee op 22 november: Talking Traffic in gesprek

Praat mee op 22 november: Talking Traffic in gesprek

Een geautomatiseerde toekomst, die schoon, comfortabel, slim én veilig is. Daarmee hebben we alle 'buzzwoorden' in de wereld van verkeer en mobiliteit in één zin te pakken. Maar hoe geef je concreet handen en voeten aan zo'n ambitie? Wat doe je als overheid, producent, dienstenleverancier, belangenbehartiger? Want dat die geautomatiseerde toekomst eraan komt, daarover is iedereen het eens. Maar waar en hoe kunnen we versnellen? En vooral, welke kansen biedt dat en wat vergt dat? 

U bent van harte uitgenodigd voor de bijeenkomst 'Talking Traffic in gesprek' tijdens Verkeer, Mobiliteit en Parkeren in Houten op 22 november aanstaande!  

Lees meer
Partnership Talking Traffic en project InterCor maken technische afspraken

Partnership Talking Traffic en project InterCor maken technische afspraken

Met snelle uitwisseling van mobiliteitsdata en -diensten binnen Europa zorgen we ervoor dat de weggebruiker over landsgrenzen heen kan rekenen op up-to-date- informatie en rij-adviezen. InterCor is een Europees project dat zich richt op harmonisatie van technische specificaties binnen ETSI G5 C-ITS-toepassingen in Nederland, België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Talking Traffic houdt ook niet op bij de landsgrenzen en gebruikt bestaande telecomvoorzieningen. In september maakte het Partnership Talking Traffic afspraken met InterCor over technische voorwaarden voor internationale data-uitwisseling.

Oene Kerstjens, technisch projectmanager namens Provincie Noord-Brabant in InterCor: ‘We willen vanuit InterCor Nederland tot internationale technische specificaties komen, die ook voor Nederlandse marktpartijen en wegbeheerders goed bruikbaar zijn. Daarom hebben we in september overlegd met de service- en dataproviders binnen het Partnership Talking Traffic.’ De belangrijkste uitkomst hiervan is dat ook internationaal alle informatie in de vorm van gestandaardiseerde berichten (ETSI) beschikbaar komt, zoals nu ook al bij Talking Traffic het geval is. Wim Vandenberghe, adviseur bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu en nauw betrokken bij Talking Traffic, is blij met de afspraken die in lijn zijn met de werkwijze van het Partnership.

Lees meer
iVRI-primeur voor Noord-Nederland

iVRI-primeur voor Noord-Nederland

De Beter Benutten-regio’s Groningen-Assen en Leeuwarden hebben als eerste regio’s alle afgesproken bestellingen voor iVRI’s (intelligente verkeerregelinstallaties) in het kader van Talking Traffic definitief afgerond. Het gaat in totaal om 26 iVRI’s, zestien voor de regio Groningen-Assen en tien voor de regio Leeuwarden. In november wordt gestart met de aanpassing van de installaties (iVRI’s) om de verkeerslichten slim op het verkeersaanbod te laten anticiperen en het verkeer te regelen.

Lees meer
Special Privacy over nieuwe wet

Special Privacy over nieuwe wet

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Dit is de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Dat betekent dat lopende, maar ook nieuwe projecten en organisaties, binnenkort moeten voldoen aan deze nieuwe wet. Hoogste tijd voor een IMMA-Special Privacy. Het doel van deze speciale sessie is om projectleiders (en andere betrokkenen) inspiratie en bruikbare inzichten te geven die ingezet kunnen worden in projecten en diensten. De special vindt plaats op dinsdag 7 november 2017 van 9.30 uur tot 12.00 uur in Bar Beton, Stationshal Utrecht CS, 1e verdieping boven spoor 9.

Lees meer
Thema Innovation Expo 2018: Global challenges, Dutch solutions

Thema Innovation Expo 2018: Global challenges, Dutch solutions

Innovaties verder brengen, doorbraken realiseren en daarmee bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen waar we in ons land en in de wereld voor staan. Dat is de ambitie van de Nederlandse overheid met de Innovation Expo 2018 (IE2018). Bedrijfsleven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden ontmoeten elkaar op 4 oktober 2018 in de RDM Onderzeebootloods in Rotterdam. Op de Innovation Expo beleven we met al onze zintuigen de mooiste innovaties. De dag staat in het teken van nieuwe ontmoetingen en het afsluiten van concrete deals en convenanten. Alle bezoekers, uit Nederland en buitenland, werken op die dag samen aan het versnellen van innovaties. 

Deelnemen aan de Innovation Expo 2018
Het projectteam van de IE2018 gaat nu al in gesprek met overheden, bedrijven, maatschappelijke instellingen en kennisinstellingen om tot een mooi pallet aan innovaties te komen. Tot 1 december 2017 voeren we het gesprek hierover met diverse (innovatie)netwerken en koepels van het bedrijfsleven, zoals de topsectoren, kennisinstellingen, Dutch Sustainable Growth Coalition, gemeenten, etc.. Na 1 december gaan we concreet in gesprek met mogelijke exposanten.

Het projectteam zoekt spraakmakende innovaties van publiek-private samenwerking op het gebied van circulaire economie, energie, water, mobiliteit, de gebouwde omgeving, voedsel, gezondheid en sleuteltechnologieën. De innovaties die we selecteren voor de grote expositie zijn aansprekend te maken als een échte experience en hebben een voorbeeldwerking.

Het projectteam is te bereiken via: IE2018@minienm.nl  
Belgische media-aandacht voor OpenTripModel

Belgische media-aandacht voor OpenTripModel

De Organisatie van Traffic Managers (OTM), een belangenorganisatie logistiek-handel en industrie in België, maakte naar aanleiding van het recente persbericht melding van het OpenTripModel in de nieuwsrubriek op hun website.
Het OpenTripModel wordt beschreven als: een eenvoudig, licentievrij en open datamodel, waarmee verladers, vervoerders, logistieke dienstverleners, IT-serviceproviders, autofabrikanten en overheden online en real-time logistieke en verkeerskundige data kunnen uitwisselen. Het OpenTripModel is daarmee een datadeelmodel dat in verschillende logistieke operaties als basis dient voor (nieuwe) applicaties en services met verschillende doelen op het gebied van logistiek en verkeer. Daarnaast wordt benadrukt dat het model ‘open source’ werkt, zodat iedereen, die hierbij belang heeft, de taal kosteloos mag gebruiken en verbeteren. (bron: website OTM)
Agenda werkbijeenkomst IPS Talking Traffic

Agenda werkbijeenkomst IPS Talking Traffic

Donderdag 2 november 2017, Postillion Hotel Bunnik

Het actuele programma vindt u vanaf eind deze week op Dutch Mobility Innovations.
Kalender

KalenderColofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave
van de programmadirectie Beter
Benutten van het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu


Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen? Klik dan hier

 
Platform Beter Benutten
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor jou is bestemd. Indien je niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan je is toegezonden, word je verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.