Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie. IMMA Update #13
Platform Beter Benutten
Hoofdafbeelding
 

IMMA Update #13
IMMA Specials Beloningen & Vakbeurs Houten


In dienst van projecten

In dienst van projecten

Er lopen diverse projecten onder IMMA. Alle relevante projecten zijn conform moties aangescherpt. Vanuit IMMA doen we er alles aan om de projecten zo veel mogelijk te ‘servicen’. Zo zijn we qua contractbeheersing in een nieuwe fase gekomen, zoals ook bleek tijdens de IMMA Special Contractbeheersing in september. Thema’s als ‘hoe voer je projecten concreet uit’ en ‘Wat komt daar bij kijken’ maken dat IMMA ook in de uitvoeringsfase ondersteunt. Dat bent u van ons gewend en dat zetten we voort.

In oktober zijn we verder gegaan met IMMA Specials Beloningen. Er waren aparte sessies voor opdrachtgevers en marktpartijen. Beide Specials begonnen met een film over voorbeelden van alternatieve beloningen die in Beter Benutten projecten tot goede resultaten hebben geleid. De film is terug te vinden op YouTube. Verderop in deze Update vindt u een verslag van beide sessies.

Ondertussen zijn we aan de slag met een handreiking over belonen, waarin we tips, adviezen en goede praktijkvoorbeelden bundelen. Deze uitgave biedt de projecten hulp bij fraudepreventie en zal net zo praktisch en toegankelijk worden ingestoken als de IMMA Privacy Referentie Architectuur. We houden u hiervan op de hoogte.

Op 8 december vindt er een IMMA Special Dashboard plaats waarvan de uitnodiging reeds verstuurd is. We zullen het dashboard introduceren aan de hand van cases van Maastricht Bereikbaar en Midden Nederland. Het IMMA Dashboard is van meerwaarde voor zowel de projecten afzonderlijk als voor de landelijke M&E.

Tot slot rest mij u te bedanken voor uw inzet van dit jaar en u een goede feestmaand toe te wensen.

Katya Ivanova, Programmamanager Maastricht Bereikbaar
IMMA Specials Beloningen voor opdrachtgevers en marktpartijen

IMMA Specials Beloningen voor opdrachtgevers en marktpartijen

Op 27 oktober en 10 november 2016 hebben er IMMA Specials plaatsgevonden met respectievelijk de IMMA-opdrachtgevers en -opdrachtnemers. Centraal tijdens deze bijeenkomsten stond de interpretatie van de moties uit het (V)AO Spitsmijden in de Tweede Kamer en de consequenties en mogelijkheden die zowel opdrachtgevers als marktpartijen zien.

Er is bij beide groepen met name onduidelijkheid over wat er precies verstaan wordt onder ‘rechtstreeks uitkeren van geld’ aan deelnemers. Ook willen beide groepen meer inzicht in het onderscheid tussen de fietsstimuleringsprojecten met incentives (gebruik en/of aanschaf fiets), OV-spitsmijdenprojecten en de spitsmijdenprojecten gericht op de automobilist. Het ministerie legt uit dat de moties alleen betrekking hebben op de projecten waarbij automobilisten beloond worden wanneer zij de spits mijden.

Zowel de regionale opdrachtgevers als marktpartijen beseffen dat het uitkeren van punten na 3 maanden geldelijk belonen gevoelig kan liggen en zij vragen zich af welke andere mogelijkheden er zijn om het signaal serieus te nemen. Benadrukt wordt dat het ministerie er niet lichtzinnig mee wil omgaan omdat het spitsmijdenconcept anders mogelijk helemaal in de ban wordt gedaan. Marktpartijen geven aan dat een strikte interpretatie gevolgen heeft voor de resultaten van spitsmijdenprojecten. De gestelde resultaatsverplichtingen en boeteregelingen zouden, bij nieuw uit te vragen spitsmijdenprojecten, hierop bijgesteld moeten worden.

In actieve discussies is vervolgens meegedacht over de (on)mogelijkheden van belonen. Zo werd de vraag gesteld in hoeverre het nog uit kan maken wie de beloningen financiert? Ook de beperking van het gebruik van kentekenregistratietechnologie (ANPR) wordt als een risico benoemd. Dit risico treedt op wanneer dat instrument niet meer kan worden ingezet buiten grootschalige wegwerkzaamheden om (of in aanloop naar). Andere manieren moeten nog beproefd worden en hangen tevens samen met de schaalgrootte van het beoogde project.

Werkgeversbenaderingen of campagnes leveren niet altijd voldoende deelnemers op, zo leert de praktijk. Ook de bewijslast van enkel vragenlijsten voor een objectieve nulmeting wordt in twijfel getrokken. ANPR is op dat vlak eigenlijk onmisbaar, zo vinden zowel regionale opdrachtgevers als marktpartijen. De marktpartijen geven aan dat, wanneer er een nieuwe werkelijkheid ontstaat waarin deze techniek niet (altijd) meer kan worden ingezet, er vanzelf naar andere oplossingen wordt gezocht. Maar deze oplossingen zullen wellicht nieuwe beperkingen met zich mee brengen.

Uit beide bijeenkomsten is naar voren gekomen dat er behoefte is om nog eens kritisch naar de strikte interpretatie van het ministerie van de moties te kijken. Ook het signaal van de resultaatsverplichtingen en boeteregelingen wordt serieus genomen. Zowel de regionale opdrachtgevers als marktpartijen willen het ministerie meegeven om versoepeling te overwegen. Afgesproken is dat het ministerie de input van beide bijeenkomsten meeneemt in de afweging voor de spitsmijdenprojecten in de toekomst.

Rob Mouris, Adviseur IMMA
Vakbeurs Verkeer, Mobiliteit en Parkeren in Houten; innovatieve projecten geven hun visie

Vakbeurs Verkeer, Mobiliteit en Parkeren in Houten; innovatieve projecten geven hun visie

Op 23 november jl. heb ik, op de vakbeurs in Houten, een presentatie gegeven over ‘IMMA in gebruik’. Het is inmiddels een jaar na de invoering van IMMA. Er zijn 11 minicompetities uitgevoerd en 6 projecten gestart. Daarnaast zullen 3 projecten binnenkort van start gaan. Maastricht is al ruim een half jaar op weg met de uitvoering van haar beloningsprogramma Zuid-Limburg in Beweging. Samen met Innovactory is dit beloningsprogramma opgezet voor het stimuleren van fiets, e-bike en OV gebruik en parkeren op afstand.

Dit doen we in nauwe samenwerking met onze convenantpartners en met als doel om onder meer 1.000 spitsmijdingen te realiseren op onze Maasbruggen, vanwege de grote werkzaamheden die daar in de komende 2 jaar plaatsvinden.

Tijdens de Verkeer, Mobiliteit & Parkeren-expo vertelde ik over de eerste ervaringen met IMMA in de praktijk. Hoe is de nulmeting, het werven, het volgen en het belonen in Maastricht uitgevoerd? Hoe draagt IMMA bij aan een uniforme en verifieerbare uitvoering? Hoe verloopt de samenwerking tussen opdrachtgever en dienstverlener? Bekijk de presentatie of kijk voor meer informatie op zuid-limburg.inbeweging.eu.

Joost Beenker, Projectleider Fietsimpuls Maastricht-Bereikbaar
Juridische nieuwtjes

Juridische nieuwtjes

Het landelijk team IMMA heeft een praktische handleiding opgesteld voor minicompetities onder de raamovereenkomst IMMA. De handleiding is bedoeld voor zowel opdrachtgevende overheden als voor marktpartijen. In de handleiding wordt uitgelegd hoe een minicompetitie moet worden voorbereid, wat de mogelijkheden zijn voor een minicompetitie en welke stappen moeten worden doorlopen. De handleiding is beknopt en gericht op de praktijk.

Verder is gebleken dat in sommige gevallen individuele gemeenten een IMMA-project willen starten. Vaak hebben deze gemeenten geen volmacht verleend aan de Staat, dus zij zijn geen partij in de raamovereenkomst. Als de betreffende gemeente gelegen is in een provincie die wel een volmacht heeft verleend, dan is er een goede mogelijkheid dat het project, met –juridische– hulp van de provincie, door de gemeente met een minicompetitie in de markt wordt gezet. Deze mogelijkheid is door het IMMA-team recent uitgewerkt en is eind november voor een juridische toets voorgelegd aan de betreffende provincie en gemeente.

Gerben Schumacher, Juridisch adviseur IMMA
Agenda

Agenda
  • 8 december: IMMA Special Dashboard te BunnikColofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave
van de programmadirectie Beter
Benutten van het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu


Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen? Klik dan hier

 
Platform Beter Benutten
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor jou is bestemd. Indien je niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan je is toegezonden, word je verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.