Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie. IMMA Update #12
Platform Beter Benutten
Hoofdafbeelding
 

IMMA Update #12
IMMA Special: Stand van zaken Marktpartijen


In 1 jaar tijd...

In 1 jaar tijd...

Op donderdag 1 september vond de eerste IMMA Special na het zomerreces plaats. We brachten onze gekwalificeerde marktpartijen van de laatste zaken en ontwikkelingen op de hoogte. Gezamenlijk gaan we aan de slag om een goed antwoord op de moties te ontwikkelen. Hiervoor spreken we de bestaande kennis en de innovaties van markt en overheden aan. Niet alleen zijn beide ruim vertegenwoordigd, ook de wil om te delen is ruim aanwezig. Mooi om te zien!

Een jaar geleden hadden we een marktconsultatie op dezelfde locatie waar we het IMMA-concept toetsten bij de markt. Sindsdien hebben we een raamovereenkomst, een verversing, 19 gekwalificeerde marktpartijen en 10 projecten gerealiseerd! Een mooi resultaat waar we met z’n allen trots op mogen zijn.

Katya Ivanova, programmamanager Maastricht Bereikbaar
IMMA Special: Stand van zaken Marktpartijen

IMMA Special: Stand van zaken Marktpartijen

In een uitgebreide sessie met marktpartijen in Bunnik zijn veel zaken gepresenteerd en besproken. De presentaties zijn op de IMMA-website geplaatst (download PDF). Ook zijn er afspraken gemaakt om gezamenlijk na te denken over zaken die voortvloeien uit de moties.

 

1. Alternatieve beloningen, 0-meting en fraudepreventie

Vlak voor het zomerreces heeft een meerderheid van de Tweede Kamer drie moties aangenomen die invloed hebben op IMMA-projecten. Op het vlak van geldelijke beloningen, de inzet van cameragebruik, en fraudepreventie veranderen er een aantal zaken. De mogelijkheid om deelnemers direct geldelijk te belonen en de mogelijkheid om camera’s te gebruiken is beperkter geworden. Fraudepreventie en handhaving is nog strenger geworden. Dit is verwerkt in de IMMA project PvE’s en in de instructies voor de deelnamevoorwaarden.

Er zijn door marktpartijen vragen gesteld over de consequenties voor IMMA-projecten. Wat zijn goede alternatieven voor geldelijk belonen? Haal ik daarmee hetzelfde aantal spitsmijdingen? Hoe doe ik een betrouwbare 0-meting zonder inzet van camera’s?

Er is behoefte om met elkaar verder te praten, kennis en ideeën uit te wisselen zodat alle (bij IMMA-projecten betrokken) partijen er wijzer van worden en de IMMA-projecten er beter van worden. In aanvulling op de sessie voor regionale opdrachtgevers volgt daarom binnenkort een uitnodiging voor een bijeenkomst, waarin marktpartijen hun ideeën over deze vragen kunnen inbrengen.

Jorrit Nijhuis, Thematrekker Spitsmijden

 

2. Scan/registreer-me-niet-register

Met het initiatief www.registreer-me-niet.nl en www.scanmijniet.nl hebben twee marktpartijen de mogelijkheid gecreëerd voor automobilisten om bezwaar te maken tegen kentekenregistratie middels een OPT-OUT register. Het voordeel van een landelijke aanpak is dat de privacy wordt verbeterd (black list in ANPR) en dat er niet per project bezwaar hoeft te worden gemaakt. IMMA waardeert dit initiatief en zal met de markt onderzoeken hoe we dit op landelijk niveau kunnen vormgeven. Binnenkort volgt een uitnodiging.

Paul Potters, coördinator Markt

 

3. Evaluatie

De evaluatie van het IMMA-project is inmiddels gestart. Nu de eerste projecten zijn gerealiseerd, kunnen we de eerste ervaringen van de marktpartijen en opdrachtgevers met de IMMA-bouwblokken en -aanpak in beeld brengen. De sessie op 1 september heeft al enkele suggesties en aandachtspunten opgeleverd en in de komende weken gaan we met een aantal betrokkenen hierover verder in gesprek. Eind oktober zijn de eerste evaluatieresultaten beschikbaar. Daarna zullen we met enige regelmaat vanuit evaluatie met de IMMA-betrokkenen in gesprek blijven. 

Tanja Vonk, IMMA M&E

 

4. Contractbeheersing

Op donderdag 1 september konden marktpartijen/dienstverleners inzicht krijgen in de manier waarop de regio's invulling geven aan de contractbeheersing van de verschillende nadere overeenkomsten. Na gunning komt het namelijk aan op het beheersen van de contracten. Hoe laat je als dienstverlener aan je opdrachtgever zien dat hij krijgt waarvoor hij heeft uitgevraagd? Door de tools te gebruiken uit Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) wil de opdrachtgever invulling geven aan externe kwaliteitsborging.

Daarvoor is het belangrijk dat de opdrachtgever en de opdrachtnemer samen de inzet van de samenwerking bespreken, in een kick-off meeting of een project start-up (PSU). Vervolgens zal de opdrachtgever op basis van risico’s toetsen uitvoeren. Hierbij wordt vastgesteld of de dienstverlener werkt volgens het kwaliteitssysteem, blijvend aan de gestelde eisen voldoet en of hij bijvoorbeeld de vastgestelde verificatiemethode of fraudepreventie toepast. Tijdens de special werden handvatten aangereikt over o.a. de volgende vragen:

  • Wat is kwaliteitsborging?
  • Wat is er nodig voor de contractbeheersing?
  • Hoe komt de opdrachtgever tot een toetsstrategie?
  • Hoe zorg ik dat we werken in samenwerking?

Afgesproken is dat over enkele maanden, als meerdere projecten in de uitvoeringsfase zitten, er een bijeenkomst wordt georganiseerd waarin de praktijkervaringen gedeeld kunnen worden.

Edo Haitsma, IMMA contractbeheersing
IMMA Kalender

IMMA Kalender
  • Dinsdag 11 oktober in Utrecht: IMMA Special Beloningen met opdrachtgevers
  • Donderdag 20 oktober in Bunnik: IMMA Special Alternatieve beloningen, 0-meting, fraudepreventie met marktpartijenColofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave
van de programmadirectie Beter
Benutten van het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu


Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen? Klik dan hier

 
Platform Beter Benutten
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor jou is bestemd. Indien je niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan je is toegezonden, word je verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.