Duurzaamheid in de regio

Elke Beter Benutten regio is anders. Elke regio kent andere problemen en de daarbij behorende aanpak voor betere bereikbaarheid. Dat heeft ook zijn weerslag op duurzaamheid. Hieronder volgt een overzicht van duurzaamheidseffecten gerealiseerd door de verschillende regio’s. Dus gerealiseerde duurzaamheidseffecten (bijvangst) door de ingezette betere benutten maatregelen.   

Amsterdam
In de regio Amsterdam leveren maatregelen uit de categorie ‘Werkgeversaanpak’ een relatief hoge bijdrage aan de vermindering van CO2 en PM10. Logistiek heeft een hoog aandeel in de vermindering van NOx (stikstof). De hoge bijdrage van de ‘Werkgeversaanpak’ wordt verklaard door het grote aantal ingeschatte spitsmijdingen en de hoge bijdrage van Logistiek wordt verklaard door de stikstofuitstoot van vrachtverkeer.

Rotterdam
In vergelijking tot het landelijke beeld hebben in de regio Rotterdam de maatregelen uit de categorie Vraagbeïnvloeding algemeen een relatief grote bijdrage in de vermindering van de uitstoot. Dit zijn de maatregelpakketten Wonen en werken 2015-2017 en Netwerkversterking die bestaan uit diverse gedragsbeïnvloedingsmaatregelen. Hieronder vallen bijvoorbeeld ook fietsmaatregelen.

Maastricht
In Maastricht kijkt Beter Benutten (Maastricht Bereikbaar) samen met de gemeente en provincie in hoeverre de projectorganisatie en structuur van Maastricht Bereikbaar is in te zetten voor de uitvoering van het Maastrichts Energie Akkoord. Een dergelijke samenwerking zou op meer plekken kunnen zorgen voor zowel de verankering van Beter Benutten als het bereiken van duurzaamheidsdoelen.

Brabant/Eindhoven
In Eindhoven kijken we samen met het programma Slimme en Gezonde Stad naar de mogelijkheden om de fietsers van Beter Benutten in te zetten om luchtkwaliteitsmetingen te doen. Het is de verwachting dat deze vorm van citizen science steeds vaker gaat voorkomen.