Duurzaamheid en bedrijfsleven

De duurzaamheidsdoelstellingen en mobiliteitsdoelstellingen van bedrijven gaan vaak samen. Als bijvoorbeeld een vervoersbedrijf inzet op efficiënte bedrijfsvoering resulteert dat vaak ik een betere bereikbaarheid in de regio. Dit doordat de spits gemeden wordt door de bedrijfswagens. Tegelijkertijd realiseert een bedrijf hiermee duurzaamheiddoelstellingen, Immers, minder ritten in de spits betekent automatisch minder uitstoot. Het doel van Beter Benutten is in eerste instantie betere bereikbaarheid,  maar bedrijven worden vaak getriggerd om hun bedrijf duurzaam te laten opereren,  bijvoorbeeld in de vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen. In sommige gevallen kan een primaire doelstelling als duurzaamheid leiden tot spitsmijdingen.

Nu bestaat bij bedrijven in de zakelijke dienstverlening het grootste deel van de CO2-uitstoot uit mobiliteit (woon-werkverkeer van medewerkers). Door mee te doen met Beter Benutten maatregelen is het mogelijk CO2 te reduceren.

Maastrichts Energie | Akkoord met industrie

In het Maastrichts Energie Akkoord werken gemeente, bedrijven, organisaties en bewoners samen aan de ambitie Klimaat Neutraal in 2030. De gemeente Maastricht streeft naar een 100% klimaatneutraal Maastricht in 2030. Dat vraagt om meer gebruik van (hernieuwbare) energie van de zon, de wind en het water en om het verminderen van het gebruik van olie en gas.

Voor het Maastrichts Energie Akkoord sluiten deelnemers zich aan bij de doelstellingen van het landelijk Energieakkoord en spreken ze af te werken aan een versnelling naar een energie neutrale samenleving. De Maastrichtse Energie Akkoorden zijn dynamisch. Grote en kleine partners gaan de komende jaren tekenen en laten zo zien wat ze doen aan energietransitie.

Op 26 september 2016 ondertekenden grote Maastrichtse industriebedrijven en het congres- en evenementencentrum MECC Maastricht een akkoord om actief hun CO2-uitstoot verlagen. De bedrijven hebben ieder hun aanpak vastgelegd in het Maastrichts Energie Akkoord (MEA). De bedrijven beloven een actieve bijdrage te leveren aan het klimaatneutraal maken van Maastricht in 2030. In deze akkoorden zijn afspraken, maatregelen en acties vastgelegd om de uitstoot van CO2 te verminderen en energieverspilling tegen te gaan. De akkoorden zijn mede ondertekend door de gemeente Maastricht en het programma Beter Benutten.

Pilot Maastrichts Energie Akkoord

Het programmabureau van Maastricht Bereikbaar voert, samen met de gemeente Maastricht en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Beter Benutten), gedurende 14 maanden een proef uit voor de Maastrichtse energieakkoorden in de industrie. Aan Maastricht Bereikbaar is gevraagd om haar aanpak voor publiek-private samenwerking op de thematiek van energiebesparing en duurzame energieopwekking toe te passen. Maastricht Bereikbaar en het Maastrichts Energie Akkoord - trekken nu samen op om de basis te leggen voor een werkwijze en een samenwerkingsplatform dat in de toekomst onafhankelijk van (beleids) programma’s kan functioneren. Zowel Maastricht Bereikbaar als het Maastrichts Energie Akkoord hebben gekozen voor een werkwijze waarin niet top-down, maar vanuit de kracht van de samenleving wordt gewerkt aan maatschappelijke resultaten. Maastricht Bereikbaar heeft de afgelopen jaren met de Beter Benutten-werkwijze diverse private partijen (grote werkgevers) ondersteund bij het uitvoeren van maatregelen uit publiek-private convenanten. Met als doel om de bereikbaarheid van de gemeente Maastricht en regio Zuid-Limburg te verbeteren.

U15

De U15 is een groeiend netwerk van werkgevers in Midden-Nederland die zich samen inzetten om de bereikbaarheid in de regio te verbeteren en de CO2-uitstoot te verlagen. Bij de oprichting van de U15 in 2012 verenigden 20 werkgevers zich binnen dit netwerk. In 2013 sloten de Provincie Utrecht, de Gemeente Utrecht en de U15 een Green Deal met het Ministerie van Economische Zaken. Het resultaat is een door de U15 ontwikkelde CO2-footprint methode gericht op mobiliteit. Deze methode stimuleert werkgevers maatregelen te nemen om medewerkers slimmer te laten reizen en zo hun CO2-uitstoot te verlagen.

In 2014 is via Beter Benutten een vervolg gegeven aan dit project, met als doel: het grootschalig toepassen van de ontwikkelde tool om te bevorderen dat meer werkgevers gaan sturen op het terugdringen van mobiliteit. Het netwerk is aanzienlijk gegroeid naar meer dan 300 werkgevers aan het begin van 2015. De U15 vertegenwoordigt ook het bedrijfsleven van Midden-Nederland in het Bestuurlijk Trio van het programma Beter Benutten.

Typische maatregelen die uitgevoerd zijn betreffen: beperkingen gebruik lease-auto’s, stimulering gebruik OV, fietsplan, gedragsmaatregelen, reizen vermijden beleid, sturend parkeerbeleid, flex- en telewerken.

U15 in de praktijk

‘Duurzaamheid, Bereikbaarheid en Werkgevers. Een mooie combinatie. Duurzaamheiddoelstellingen van bedrijven en mobiliteitsdoelstellingen gaan vaak samen: als je inzet op het een behaal je ook dingen op het andere gebied. Het doel van Beter Benutten is mobiliteit, maar bedrijven worden vaak getriggerd door duurzaamheid. Daarmee halen ze wel spitsmijdingen’, aldus Rick Lindeman, thematrekker Duurzaamheid van het programma Beter Benutten.

Rick Lindeman vervolgt: ‘Voor veel werkgevers is de doelstelling van beter Benutten misschien wat abstract. 10% minder vertraagde ritten, is dat ons probleem? horen we weleens in de gespreken met bedrijven. Maar die bedrijven zijn vaak wel bezig met hun CO2-footprint. Dat doen ze vaak om hun eigen bedrijfsdoelstellingen te halen, om kosten te besparen, maar ook omdat het toegevoegde waarde biedt voor hun klanten. Veel overheden gebruiken bijvoorbeeld de CO2-prestatieladder bij hun inkoop. Elk bedrijf dat mee doet wordt op een aantal aspecten beoordeeld en ingedeeld in een niveau op de ladder. Het niveau dat een bedrijf heeft bereikt in het verminderen van CO2-uitstoot wordt beloond met een gunningvoordeel. Hoe hoger het niveau van een bedrijf hoe meer voordeel het bedrijf krijgt bij de gunningafweging. Dit voordeel kan oplopen tot een fictieve korting van 1 tot en met 10%. Vaak neemt een samenwerkingsverband van bedrijven deel aan een aanbesteding. In deze situatie is het bedrijf met de laagste score op de CO2-prestatieladder bepalend voor het gunningvoordeel.’

Meer informatie hierover is te vinden op de website van de CO2-prestatieladder.